Over ons

Dienstverlening

Onze juridische dienstverlening omvat een veelheid aan rechtsgebieden. De rechten van de mens, of kortweg de mensenrechten, zijn rechten die ieder mens toekomen, waar ook ter wereld.

Strategisch

Is er ruimte voor bemiddeling en een schikking, dan wordt hier altijd naar gestreefd. Escalerende conflicten of langdurige procedures kunnen op deze manier veelal worden vermeden.

Praktische aanpak

Voor cliënten waar het mogelijk is geven we op voorhand een inschatting van de kansen, met inbegrip van een correcte en transparante inschatting van de kosten.

Het kantoor

Ons kantoor beoogt het belang van rechtshulp uit te dragen. Acun Advocatuur is haar cliënten graag van dienst en streeft ernaar de belangen van haar cliënten optimaal en op gedreven wijze te behartigen. Acun Advocatuur richt zich in het bijzonder op de particuliere markt. Hoewel dhr. Acun op 1 april 2014 is gestart beschikken haar advocaten samen over ruime ervaring in de juridische dienstverlening waarvan 9 jaar ervaring in de advocatuur.

Acun Advocatuur kenmerkt zich door betrokkenheid, flexibiliteit en respect. Daarnaast bestaat er ook een evenwichtige verhouding tussen het advieswerk enerzijds en procedures anderzijds. Is er ruimte voor bemiddeling en een schikking, dan wordt hier altijd naar gestreefd. Escalerende conflicten of langdurige procedures kunnen op deze manier veelal worden vermeden. Indien een procedure toch onontkoombaar is, kan de cliënt rekenen op gedegen bijstand voor de rechtbank of overige instanties en dit tegen een aanvaardbare prijs.

De juridische dienstverlening is derhalve gebaseerd op een weloverwogen strategie. Daarnaast streven wij in dossiers altijd naar een praktische aanpak. Dit betekent dat we voor cliënten waar het kan op voorhand een inschatting van de kansen geven met inbegrip van een correcte en transparante inschatting van de kosten.

De juridische dienstverlening van Acun Advocatuur omvat een veelheid aan rechtsgebieden. De rechten van de mens, of kortweg de mensenrechten, zijn rechten die ieder mens toekomen, waar ook ter wereld. Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen tegen de macht van de staat en moeten ervoor zorgen dat iedereen kan leven in menselijke waardigheid, dus ongeacht ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, welstand, geboorte of enige andere status. De mensenrechten dienen de basis voor alle wetgeving en beleid van de overheid.

Overheden hebben veel macht. Mensenrechten zijn er om burgers tegen machtsmisbruik van de overheid te beschermen. Ze leggen de bevoegdheden van de overheid aan banden. Zo heeft bijvoorbeeld iemand die door de politie gearresteerd is, recht op bijstand van een eigen advocaat. Acun Advocatuur biedt hulp met betrekking tot diverse rechtsgebieden, waaronder sociaal zekerheidsrecht, arbeidsrecht, ambtenarenrecht, verbintenissenrecht, strafrecht en het vreemdelingenrecht (m.u.v. asielzaken).

Rechtsgebieden

In z’n algemeenheid geldt dat arbeidsrechtelijke geschillen grote invloed kunnen hebben op de persoonlijke en sociale positie van een werknemer. Zo leidt ontslag, of de dreiging ervan, bij veel werknemers tot onzekerheid. Immers, de inkomsten dreigen weg te vallen. Het is daarom van belang om u tijdig zo goed mogelijk te laten voorlichten.

Wij kunnen u onder meer bijstaan in de volgende gevallen:

Wijziging van arbeidsvoorwaarden

Het komt met regelmaat voor dat een werknemer geconfronteerd wordt met een wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden. De plaats waar de arbeid verricht moet worden kan wijzigen, het loon kan wijzigen, de arbeidsduur kan worden verkort of verlengd, enzovoorts. Een arbeidsovereenkomst is een contract en de hoofdregel is dat hetgeen is afgesproken dient te worden nagekomen. Strikt genomen is geen sprake van een wijziging van de overeenkomst als de werkgever de wijzigingen mag doorvoeren op grond van zijn instructierecht. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap kunnen eveneens de basis vormen voor een wijziging van arbeidsvoorwaarden. Een werknemer hoeft echter niet klakkeloos ieder wijzigingsvoorstel te aanvaarden. Er dient immers een duidelijke aanleiding te zijn om aan het contract te sleutelen. Dit betekent dat er een belangenafweging dient plaats te vinden. Er zijn verschillende omstandigheden die hierbij volgens de Hoge Raad een rol kunnen spelen. Indien u het oneens bent met een (mogelijke) wijziging in uw arbeidsvoorwaarden, dan kan het verhelderend zijn om u te laten adviseren over de vraag of de betreffende wijziging al dan niet met succes kan worden aangevochten.

Geschillen over loon

Een veelvoorkomend probleem is dat de werkgever geen loon (meer) betaalt. Dit kan zich onder meer voordoen in een situatie waarin de werkgever de werknemer weigert tewerk te stellen, omdat hij meent dat tussen hen geen arbeidsovereenkomst (meer) bestaat, bijvoorbeeld bij een ontslag op staande voet of omdat de arbeidsovereenkomst volgens hem van rechtswege is geëindigd. Indien dit door de werknemer op goede gronden wordt betwist en er van een beëindiging van de arbeidsrelatie geen sprake is, zal hij in de meeste gevallen ook aanspraak op zijn loon hebben. Vereist is hierbij dan wel dat de werknemer bereid is de bedongen arbeid te verrichten en die bereidheid ook kenbaar heeft gemaakt aan zijn werkgever. Met andere woorden is het niet verstandig het werk te staken op het moment dat er geen loon wordt betaald. Dit is alleen onder uitzonderlijke omstandigheden een oplossing. Het advies is dan ook om bij dit voornemen altijd juridisch advies in te winnen. Het is veel beter tijdig uw werkgever te sommeren het loon te betalen en tijdig rechtsmaatregelen te laten treffen, bijvoorbeeld door middel van het starten van een kort geding.

Ziekte en re-integratie

Rond ziekte is door de wetgever inmiddels een oerwoud aan regels vastgesteld. Ziekte van een werknemer vormt een bron van veel geschillen in de arbeidsrelatie. Het brengt zowel voor de werkgever als voor de werknemer essentiële verplichtingen met zich mee. In beginsel geldt een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar voor de werkgever. Daar tegenover staat dat de werknemer zich bij ziekte dient te houden aan controlevoorschriften die door de werkgever gehanteerd worden. Bovendien dient de werknemer tijdens ziekte mee te werken aan zijn re-integratie en aan het opstellen van een plan van aanpak, en dient hij ook passende arbeid te verrichten. Er ontstaat vaak verschil van mening of een werknemer al dan niet arbeids(on)geschikt is. Indien de werkgever en de arbo-arts van mening zijn dat een werknemer niet ziek is, zie je vaak gebeuren dat het loon wordt stopgezet. Het is dan ook verstandig om u vroegtijdig te laten adviseren over uw rechtspositie tijdens ziekte.

Ontslag

Een arbeidsrelatie kan op verschillende manieren beëindigen. Iedere beëindiging kent z’n eigen regels en procedures. In de praktijk is met regelmaat op te merken dat werkgevers het niet zo nauw nemen met deze regels, soms vanwege onwetendheid, maar soms ook vanwege laksheid. Het niet voldoen aan deze regels leidt er vaak toe dat een beëindiging van het dienstverband met succes kan worden aangevochten. Van belang is in ieder geval dat bij (dreiging van) ontslag u zich dient te realiseren dat er verschillende belangen op het spel staan. Uiteraard dreigt u uw baan te verliezen en is het daarbij de vraag of aan u een ontslagvergoeding zal worden toegekend. Tevens doet zich de vraag voor of u, na het ontslag, recht heeft op een sociaalverzekeringsrechtelijke uitkering. Omdat het hele proces van ontslagen gecompliceerd is, maar ook omdat er grote belangen op het spel staan, is het verstandig een advocaat in de arm te nemen.

Zit u met een vraag die geen betrekking heeft op bovengenoemde onderwerpen en twijfelt u of u met uw zaak bij ons terecht kunt, neem dan gerust contact met ons op. U hoeft daarmee niet te wachten tot u problemen heeft. Wij zijn er immers om problemen te voorkomen. U bent vandaag al van harte welkom.

Ambtenarenrecht

Alhoewel het ambtenarenrecht op sommige punten op het arbeidsrecht lijkt, is het van belang hierin onderscheid te maken daar het ambtenarenrecht nog het best te vergelijken is met het bestuursrecht. De Tweede Kamer is van plan het ambtenarenrecht af te schaffen om daarmee de regelgeving gelijk te trekken met het arbeidsrecht, echter zo ver is het nog niet.

Bij ambtenaren spreekt men ook niet over een arbeidsovereenkomst, maar over een aanstelling. Verder wordt er gesproken over besluiten. In geval van een besluit moet een persoon tot wie het besluit gericht is bezwaar of beroep aantekenen. Maakt u geen bezwaar of niet op tijd, dan staat u meestal voor een voldongen feit. Enkele voorbeelden van besluiten die zien op het ambtenarenrecht zijn: herplaatsingsbesluit, schorsing, disciplinaire maatregel, ontslagbesluit, salarisbesluit en officiële beoordelingen.

Belangrijke regelgeving waar uitkeringsgerechtigden mee te maken kunnen krijgen is bijvoorbeeld de Wet Werk en Bijstand/Participatiewet (WWB/PW), de Werkloosheidswet (WW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) ,Remigratievoorziening, de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) etc.

Bij een verlaging, sanctie, dan wel stopzetting van een uitkering kunnen wij u bijstaan en bezwaar indienen bij de instantie die het besluit heeft genomen, bijvoorbeeld de gemeente, UWV of de SVB. Aangezien de wetgeving op het gebied van sociale zekerheidswetgeving steeds ingewikkelder wordt is het verstandig u hierin te laten bijstaan door een advocaat. Denk bijvoorbeeld aan een stopzetting en terugvordering van uw uitkering vanwege vermogen in het buitenland. Ook komt het met regelmaat voor dat een uitkering wordt herzien, omdat (ten onrechte) n.a.v. heronderzoek het college zich op het standpunt stelt dat sprake is van een gezamenlijke huishouding. Wij kunnen u ook bijstaan bij het aanvragen van een voorlopige voorziening om verdere escalatie te voorkomen.

U kunt contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Bel met 013-470 07 44.

Bij het algemeen verbintenissenrecht kun je onder meer denken aan:

  • het opstellen van overeenkomsten;
  • het beëindigen en wijzigen van b.v. arbeidsovereenkomst, huurovereenkomst;
  • incassoprocedures naar aanleiding van koop- en verkoopovereenkomsten, geleverde diensten;
  • algemene voorwaarden, te denken valt aan onredelijke bezwarende bedingen;
  • aansprakelijkheid;
  • schadevergoeding, b.v. uit onrechtmatige daad.

 

Wat is een verbintenis?

Een verbintenis is meestal een op geld waardeerbaar, men zegt ook wel een vermogensrechtelijke relatie, tussen twee (of meer) partijen, waarbij de ene partij zich verplicht tot een prestatie, waarop de andere partij recht heeft (betaling van een geldsom tegenover het leveren van een goed of dienst).

In principe zijn de partijen vrij om overeen te komen wat ze willen als het maar niet in strijd is met de wet. Daarnaast zijn de partijen ook vrij om de vorm van een overeenkomst te kiezen die ze willen, tenzij de wetgever dit onderdeel uitdrukkelijk heeft geregeld, in dwingendrechtelijke bepalingen. Van dwingende rechtsbepalingen mogen de partijen niet afwijken.

Partijen zijn verplicht om bij de totstandkoming van een overeenkomst en de nakoming ervan zich naar elkaar redelijk en billijk te gedragen, zoals neergelegd in artikel 248 van boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Verbintenissen kunnen ontstaan uit de wet en uit overeenkomsten. Voorbeelden van overeenkomsten zijn: koopovereenkomst, arbeidsovereenkomst en huurovereenkomst.
Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

Tarieven

Voor alles opteren wij om via onderhandelingen tot een minnelijke regeling te komen, zodat escalaties en procedures kunnen worden vermeden. We houden een eerste uitvoerige bespreking met de cliënt om de bedoeling te kennen, de belangen te omschrijven en de te volgen strategie in samenspraak met de cliënt te bepalen.

In de loop van de behandeling van de zaak, of vooraleer een zaak aanvangt, kan het kantoor gedeeltelijke voorschotten in rekening brengen aan de cliënt. Het honorarium wordt, behoudens andersluidende regeling, bepaald per uurtarief. Ons kantoor komt cliënten tegemoet door een flexibel uurtarief te hanteren, afhankelijk van de spoedeisendheid ervan, het financieel belang dat met de zaak samenhangt en de aard van de werkzaamheden.

De bijzondere kosten worden afzonderlijk gespecificeerd en naar bedrag verantwoord en betreffen reiskosten, vertalingskosten, gerechtsdeurwaarderskosten, expertisekosten, griffierechten enz.

De cliënt wordt met regelmaat ingelicht over de behandeling en voortgang van het dossier, waarbij sprake is van duidelijke en regelmatige facturatie van de geleverde prestaties en de gemaakte kosten.

Voor een eerste consultatie van ongeveer 30 minuten, zonder aanmaak van een dossier of verder onderzoek, worden geen kosten in rekening gebracht. In zaken waarbij er geen redelijke kans van slagen wordt gezien, adviseert de behandelende advocaat om de kwestie te laten “rusten”, geen juridische acties te ondernemen, tenzij een cliënt erop staat een zaak van te willen maken.

De aansprakelijkheid van het kantoor voor eventuele beroepsfouten is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheid is verzekerd (verminderd met het eigen risico).

Gefinancierde rechtshulp

Voor mensen die de advocatenkosten niet kunnen betalen bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op gefinancierde rechtshulp. Dit systeem is strikt gereglementeerd. Komt u in aanmerking, dan vallen uw advocatenkosten ten laste van de staat. U betaalt dan niets of een kleine eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen en vermogen, zoals de wet bepaalt.

De inkomensgrenzen die van toepassing zijn, vindt u op www.rvr.org.

De Raad voor rechtsbijstand heeft met het Juridisch Loket een –niet limitatieve- lijst opgesteld van zaken die via het Juridisch Loket afgehandeld kunnen worden. Controleer bij het juridisch loket of voor behandeling van uw zaak een advocaat noodzakelijk. Indien dit het geval is, kunt u om een doorverwijzing naar ons vragen, zodat u korting krijgt op uw eigen bijdrage.

Contact

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 9:00 uur tot 12:30 uur en
van 13:30 uur tot 17:00 uur.
Contactgegevens

Bezoekadres: Ringbaan Noord 165, 5046 AA, Tilburg
Telefoonnummer: 06-34860220
E-mailadres: acun@acunadvocatuur.nl

Kantoorklachtenregeling
Algemene voorwaarden
Privacy statement