Algemene voorwaarden Acun Advocatuur (hierna AA):

AA is een eenmanszaak.

Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de AA en alle personen die, op welke wijze dan ook, met AA te maken hebben of te maken hebben gehad.

 1. Alle werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met AA (hierna: de overeenkomst). De artikelen 404 en 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 2. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever (hierna: de cliënt). Derden kunnen aan de werkzaamheden van AA en de resultaten ervan geen rechten ontlenen.
 3. Door AA te verzenden declaraties worden binnen 14 dagen voldaan, bij gebreke waarvan de cliënt in verzuim is.
 4. AA kan derden inschakelen bij de uitvoering van de opdracht. Hij zal dit zoveel als mogelijk doen in overleg met de cliënt. Hij is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van de ingeschakelde derde(n). AA is bevoegd een beperking van aansprakelijkheid van een derde te accepteren in naam van de cliënt.
 5. De aansprakelijkheid van AA is beperkt tot het bedrag dat krachtens de onder de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico zoals genoemd in de polisvoorwaarden. Op schriftelijk verzoek van de cliënt wordt informatie gegeven over de polisvoorwaarden.
 6. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van AA beperkt tot het bedrag aan honorarium dat door haar met betrekking tot de opdracht in rekening is gebracht.
 7. Alle aanspraken van de cliënt en van derden jegens AA vervallen zodra een periode van een jaar is verstreken nadat de cliënt respectievelijk de derde bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met het bestaan van die aanspraken.
 8. In afwijking van artikel 412 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek verjaart een rechtsvordering tegen AA tot afgifte van stukken die zij ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, door verloop van een jaar na aanvang van de dag, volgend op die waarop haar bemoeiingen zijn geëindigd.
 9. AA staat niet in voor een tijdige en correcte ontvangst van de door haar verzonden berichten, ongeacht de wijze van verzending. Bij communicatie met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail, is AA niet aansprakelijk voor schade als gevolg van virussen en/of andere onregelmatigheden in de communicatie.
 10. De cliënt vrijwaart AA voor alle aanspraken van derden. Hij zal de in redelijkheid gemaakte kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken aan haar vergoeden.
 11. Zowel de cliënt als AA kan de overeenkomst, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen door middel van schriftelijke opzegging. De cliënt is bij opzegging gehouden het honorarium te voldoen voor de tot het moment van beëindiging uitgevoerde werkzaamheden.

 

Geschillen:
 1. AA neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de overeenkomst, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Wanneer AA er niet in slaagt eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt tot een oplossing te brengen, dan kan de cliënt zijn klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 2. AA beschikt niet over een Stichting Derdengelden.

 

AA en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
 1. In het kader van de dienstverlening door AA worden door de cliënt mogelijk persoonsgegevens van bij de cliënt werkzame personen of derden aan AA verstrekt. Op grond van de AVG kwalificeren in dat geval zowel AA als de cliënt als verantwoordelijke in de zin van de AVG. Ter uitvoering van de verplichting ex artikel 26 van de AVG geldt ten aanzien van de dienstverlening door AA het volgende:
 1. De cliënt staat er voor in en garandeert, indien zij persoonsgegevens aan AA verstrekt, dat de verstrekte persoonsgegevens juist, volledig en noodzakelijk zijn in het kader van de opdracht aan AA;
 2. De cliënt staat er voor in en garandeert dat zij – voor zover noodzakelijk – heeft voldaan aan haar informatieplicht richting betrokkenen, een en ander zoals bedoeld in artikel 13 AVG;
 3. Vanwege het op AA rustende beroepsgeheim is AA wettelijk niet gehouden informatie aan betrokkenen in de zin van de AVG te verschaffen omtrent verwerking door haar van de persoonsgegevens die zij van de cliënt ontvangt;
 4. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van AA en de cliënt om zorg te dragen voor een beveiligde manier van verwerking van persoonsgegevens, passend bij de aard van de dienstverlening en de aard van de verstrekte gegevens;
 5. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van AA en de cliënt om zorg te dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en aan te kunnen tonen dat de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de AVG.
 6. Partijen stemmen in een voorkomend geval waarin een betrokkene in de zin van de AVG zich bij AA meldt om een recht uit de AVG geldend te maken, onderling af of en in hoeverre dit recht dient te worden gehonoreerd, alsmede wie de meest gerede partij is om hierop te reageren.

 

Bevoegdheid tot wijziging:
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AA aanvaarde opdrachten, waaronder eventuele aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten. AA is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, dan zal de cliënt daarvan onverwijld op de hoogte worden gebracht met toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden, waarna deze van toepassing zijn.
 2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Acun Advocatuur is gevestigd te Tilburg en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73243582.